algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14085236. 
 
ARTIKEL 1.    Definities
 
1. ​Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. ​Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard
​(Advance Communications BV).
3. ​Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. ​Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 
 
ARTIKEL 2.    Offertes en overeenkomsten
 
1. ​Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Indien een offerte een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in, dat het vrijblijvende aanbod na ommekomst van de genoemde termijn in ieder geval is komen te vervallen.
2. ​Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
3. ​Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen.
4. ​De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
5. ​Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
6. ​De door de opdrachtnemer opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtnemer uit mag gaan.
7. ​Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 
 
ARTIKEL 3.    Prijzen en kosten
 
1. ​Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. ​De opdrachtnemer is gerechtigd om, indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende facturen (lonen, leverancier en grondstofprijzen etc) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijzen naar evenredigheid te wijzigen. Prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden.
3. ​Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
4. ​Commercial productie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
5. ​Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 
 
ARTIKEL 4.  Afwijkende voorwaarden
 
1.  Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten, leveringen en facturering van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgestelde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 
 
ARTIKEL 5.    Inschakeling derden
 
1. ​Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om, na schriftelijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.
 
 
ARTIKEL 6.    Facturering en betaling
 
1. ​Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. ​De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is ten allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. ​De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
4. ​Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en derhalve rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Deze rente bedraagt 1% per maand, verschuldigd  voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn.
5. ​Alle kosten van buitengerechtelijke invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, doch niet betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen. Deze kosten worden conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten berekend, doch met een minimum van tenminste e 150,00 per vordering.
6. ​Desgewenst zal de opdrachtgever de kosten van beslaglegging of van een faillissementsaanvrage, indien beslaglegging of faillissementsaanvrage noodzakelijk zijn ter meerdere zekerheid van verhaal of ter verkrijging van het door opdrachtgever niet betaalde- ook verschuldigd zijn.
7. ​Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6: 44 BW steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens pas in mindering op de opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, ongeacht hetgeen de opdrachtgever bij de betaling aangeeft.
 
 
ARTIKEL 7.    Opschorting, staking en ontbinding
 
1. ​De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. ​Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3. ​De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening  en risico van de opdrachtgever.
4. ​Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.
 
 
ARTIKEL 8.   Levertijden
 
1. ​Levertijden worden door de opdrachtnemer vastgesteld naar beste vermogen op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend waren. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Levertijden gelden slechts bij benadering.
2. ​Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.
3. ​Bij niet tijdige levering zal de opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke gesteld moeten worden en zal haar nog een redelijke termijn gegund moeten worden waarbinnen alsnog de verplichtingen kunnen worden nagekomen.
4. ​Indien de levering door de opdrachtnemer wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om zoveel later te leveren als dat de overmacht duurt.
5. ​Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
6. ​Indien de nakoming door de opdrachtnemer als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan drie maanden duurt, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In geen van beide gevallen zal aan een der partijen een recht op schadevergoeding toekomen.
 
 
ARTIKEL 9. Geheimhouding
 
1. ​De opdrachtnemer draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie, tenzij daarvoor door de opdrachtgever schriftelijk toestemming voor is gegeven.


ARTIKEL 10.   Reclames, klachten en bewijs
 
1. ​Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren. Het bewijs rust bij de opdrachtnemer.
2. ​Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. Het bewijs rust bij de opdrachtnemer.
3. ​Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingsverplichting en/of termijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
4. ​Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
5. ​Indien reclames door de opdrachtnemer gegrond worden bevonden, dan heeft de opdrachtnemer het recht om te kiezen voor kosteloze vervanging dan wel herstel van het gebrek naar beste vermogen.
 
 
ARTIKEL 11.    Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
 
1. ​De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft overgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart.
2. ​De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem redelijkerwijs gevergd kan worden, om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
3. ​De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeafspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.
4. ​De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 10.5 bepaalde, met een maximum van het bedrag inclusief BTW dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten
5. ​De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die voor hem, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 
 
ARTIKEL 12.    Intellectuele eigendom
 
1. ​Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van een door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
2. ​Intellectuele eigendomsrechten en materialen zullen op het moment dat de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (zijn) (ge)eindigt, zullen deze, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen -waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom- de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan.
3. ​Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
4. ​De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid, en overigens in overeenstemming met de exoneratieclausules van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom.
5. ​De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingonderhandelingen noodzakelijk is.
6. ​De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
7. ​De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
8.​De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 
ARTIKEL 13.    Aard en duur van de overeenkomst
 
1. ​Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
2. ​De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de (duur van de) verstrekte opdracht.
3. ​De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
4. ​Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
5. ​Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake.
6. ​Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.
 
 
ARTIKEL 14.    Afwikkeling relatie
 
1. ​Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welke hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte en/of -tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.
2. ​In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 
 
ARTIKEL 15.    Overdracht en plichten
 
1. ​Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. ​In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1.  bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
 
 
ARTIKEL 16.    Bevoegde rechter
 
1. ​Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.